• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Analýza obchodných a podnikateľských možností v Španielsku

Dôvody obchodovania so Španielskom a podnikania v krajine

Credit Rating: S&P – BBB-; Fitch – BBB (2013)

Najvýznamnejšie krajiny importu: Nemecko, Francúzsko, Čína, Taliansko, Holandsko, UK, Portugalsko

Najdôležitejšie krajiny exportu: Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, UK, USA

Atraktívny španielsky trh

Španielsko je jednou z popredných svetových hospodárskych mocností: 9. najväčším príjemcom priamych zahraničných investícií vo svete. Lákadlo Španielska pre zahraničných investorov spočíva nielen v jeho domácom trhu, ktorý sa môže pochváliť značnou kúpnou silou, ale aj v možnosti prevádzkovania obchodu na trhoch tretích krajín prostredníctvom strategickej geografickej polohy: patrí k Európskej únii a je vstupnou bránou do severnej Afriky a Latinskej Ameriky (vďaka svojim silným ekonomickým, historických a kultúrnym väzbám na tieto teritóriá).

Navyše Španielsko je moderná ekonomika založená na investíciách do sektorov s vysokou pridanou hodnotou a s vysokým podielom služieb na HDP (68,94%). Krajina sa stala centrom inovácie, podpory mladých ľudí a vysoko kvalifikovanej pracovnej sily za konkurenčné mzdy.

Dôvody obchodovania a podnikania v Španielsku

- strategická geografická poloha

- prístup k 1.3 mld. spotrebiteľov (domáci trh, južná Európa, Latinská Amerika)

- moderná infraštruktúra

- veľké množstvo technologických parkov

- 9. najväčší príjemca PZI na svete

- 13. najväčšia ekonomika vo svete a 5. v EÚ

- investície do vedy a výskumu

- investičné príležitosti v sektoch s vysokou pridanou hodnotou (IKT, ŽP, biotechnológie, zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje energie)

- cenovo dostupné verejné služby a telekomunikačné náklady

- fiškálny tlak je pod priemerom krajín EÚ

- vysoko kvalifikovaná pracovná sila

 

Vládne stimuly do sektorov

Finančné:podpora inovácií, technologického zlepšenia v sektoroch, prístup k európskym programom podpory

Daňové: pre sektory vedy a výskumu (najlepšie stimuly z krajín OECD po Francúzsku), aktívny systém daňových odpočtov pre podnikateľov

 

Infraštruktúra

Hospodárstvo Španielska v značnej miere závisí od poskytovania služieb, a to najmä v oblasti cestovného ruchu. Preto venuje veľkú pozornosť rozvoju infraštruktúry. Kvalitná a pomerne hustá diaľničná sieť bola vybudovaná predovšetkým po vstupe Španielska do EÚ a s podporou európskych štrukturálnych fondov. Železnice a rýchlovlaky spájajú väčšie mestá. Medzinárodná letecká doprava zabezpečuje najmä dopravu do Madridu, Barcelony, na Kanárske a Baleárske ostrovy. Vnútroštátna letecká doprava je napojená hlavne na medzinárodné letiská v Madride a v Barcelone. Mení sa celková koncepcia a systém dopravnej siete, predovšetkým  3 cestnej. Opúšťa sa radiálny systém s centrom v Madride a prechádza sa na sieťový, ktorý by mal vytvoriť infraštruktúru pre prejazd Španielskom, bez nutnosti prechádzať cez Madrid. Veľký význam je kladený na rozvoj železničnej dopravy a jej integráciu do európskeho železničného systému. Súčasťou plánu je rozšírenie siete AVE (vysokorýchlostná železnica, s rýchlosťou 250-300 km/h) zo súčasných 3.000 km na 10.000 km do roku 2020. V Bruseli sa prejednáva spoločne s Francúzskom návrh projektu železničného prepojenia medzi severnými prístavmi v Nemecku a prístavom Algeciras (juh Španielska). Celková dĺžka trate má byť cca 2.500 km, pričom už niektoré úseky sú vybudované, ale je potrebné zvýšiť ich prepravnú kapacitu. V cestnej doprave je prioritou budovanie vysokorýchlostných komunikácií.

 

Perspektívne regióny pre obchodnú spoluprácu

Zóny voľného obchodu:

Prístavy miest Barcelony, Cádizu a Viga majú štatút zón voľného obchodu od vydania Kráľovského dekrétu z r 1929 a novely zákona 1296/1986. Od apríla 1998 bol tento štatút priznaný tiež Kanárskym ostrovom / Puerto de la Luz a Las Palmas /. Pre špeditérov z nekomunitárnych krajín je aplikovaný špecifický colný režim, ktorý predstavuje niektoré colné výhody, ako napr. bezcolný dovoz v obmedzenom rozsahu, dovoz v rámci aktívneho zušľachťovacieho styku, transformácia tovaru pod colnou kontrolou, dočasný dovoz tovaru na colný záznam a pod. V prístavoch je možné ďalej využiť bezcolného skladovanie, balenie, úpravu tovaru vo vymedzenom rozsahu a pod. Formality pre vstup tovaru do priestoru mimo voľnej zóny sú rovnaké ako pri bežnom dovoze tovaru. 

Madrid:

Madridská autonómna oblasť je hlavným prijímateľom zahraničných investícií v krajine (34,3 % z celkového počtu). Medzi silné stránky ekonomiky Madridu je relatívne nízka miera nezamestnanosti (v porovnaní zo zvyškom krajiny), vysoká miera investícií do výskumu, relatívne vysoký vývoj a služby s vyššou pridanou hodnotou. Činnosti s najvyšším počtom aktívnych subjektov: maloobchod, stavebníctvo, veľkoobchod, reštaurácie, nehnuteľnosti, doprava. Medzi vedúce priemysle Madridu patria: textilný a kožušnícky priemysel, potravinársky priemysel, výroba nábytku výroba kancelárskych strojov, výpočtovej techniky, výroba elektronických výrobkov, výroba lekárskych a chirurgických výrobkov, výroba stojov a prístrojov, IT.

Barcelona (Katalánsko):

Katalánsko patrí k najbohatším regiónom Európy. Barcelona ako jeho hlavné mesto zahŕňa viac ako 66% populácie tohto regiónu. V Katalánsku tvorí priemysel 20,5 % z celkového hrubého domáceho produktu kraja, z ktorých väčšina (47,1 %) je priemysel: energetika , chemický a hutnícky priemysel. Barcelona združuje 67 % z celkového počtu priemyselných podnikov v Katalánsku.

Barcelona je už dlho dôležitým európskym automobilovým výrobným centrom. Dnes je Barcelona sídlom továrni značky SEAT (najväčšia španielska automobilka). Nachádza sa tu taktiež aj továreň Nissan a továreň Derbi (motocykle). Rovnako ako v ostatných moderných mestách, výrobne odvetvie už dávno prekonal sektor služieb, aj keď priemysel zostal aj naďalej dôležitý. Ostatnými dôležitými sektormi v Barcelone sú: textilný priemysel, chemický a farmaceutický priemysel, logistika, elektrotechnický priemysel, informačné a telekomunikačné služby.

Valencia:

Územie Valencie má len malú zásobu prírodných zdrojov, dôležitou minerálnou zásobou je mramor, ktorý je ťažený v provincii Alicante. Valencia má komparatívnu výhodu najmä v poľnohospodárstve, keramických výrobkoch, mramore, automobiloch a ich častiach (Ford).

Sevilla:

Moderná Sevilla je jedným z najdôležitejších vnútrozemských miest Španielska. Hlavným je vývoz poľnohospodárskych plodín (víno, olivy, ovocie) ale aj vývoz korku a minerálnych látok. Do Sevilli sa dováža najmä ropa, uhlie, hutnícke výrobky. Priemysel v Sevilli zahŕňa najmä výrobu tabaku, zbraní, častí lietadiel, chemických výrobkov a poľnohospodárskych strojov, textilný priemysel a pestovanie bavlny.

 

Perspektívne sektory pre slovenských vývozcov

Automobilový priemysel:

Skupina motorových vozidiel v Španielsku zaznamenáva v dôsledku poklesu domáceho dopytu výrazné zníženie svojich dovozov. Dovoz tejto skupiny sa podieľa  9,2% na celkovom dovoze, ktorý však z dôvodu krízy medziročne klesol zhruba o 14%. Španielsko patrí k najväčším svetovým výrobcom áut (ročná výrobná kapacita je do 3 mil. ks áut). V ES majú svoje výrobné závody okrem firmy SEAT a VW, aj Ford, Opel, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Citroen, Suzuki a Pegaso-Iveco.

Ekonomický potenciál Španielska a jeho významné postavenie v rámci EÚ dáva predpoklady na ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráci a obchodnej výmene. V súvislosti s rozvojom automobilovej výroby v SR sa jedná o perspektívnu oblasť pre SK výrobcov autosúčiastok. Španielski výrobcovia automobilov hľadajú lacných a spoľahlivých dodávateľov autosúčiastok, náhradných dielov a príslušenstva zo ahraničia, aby znížili výrobné náklady a lepšie čelili rastúcej konkurencii. Vývoz osobných vozidiel VW, Hyundai Kia Žilina, PSA Peugeot Citroen Trnava do Španielska je ovplyvňovaný domácim dopytom, ktorý v čase krízy a rastúcej nezamestnanosti klesá.

Elektrotechnický priemysel:

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia, ich časti a súčasti

Elektrotechnická výroba je najviac rozvinutá v severných oblastiach Španielska, v Baskicku, Katalánsku, Navarre a Aragónsku. Španielsko dováža elektrické motory, čerpadlá, generátory, transformátory, atď. Vývoz tejto skupiny tvorí 38,3%-ný podiel celkového vývozu SR do Španielska a je našou prvou najvýznamnejšou vývoznou položkou do Španielska. Možnosti slovenského exportu plochých LED TV prijímačov, LCD monitorov a iných výrobkov spotrebnej elektroniky. Podobne ako pri automobiloch je náš vývoj ovplyvňovaný domácim dopytom, ktorý v čase krízy a rastúcej nezamestnanosti klesá. V oblasti elektrotechnických výrobkov rastie domáci dopyt po elektrosúčiastkach, transformátoroch, kábloch, elektromotoroch, plošných dosiek a pod.

Strojársky priemysel:

V oblasti strojárskych výrobkov možno očakávať rast slovenského exportu. Ide hlavne o kovoobrábacie a tvárniace stroje, drevoobrábacie stroje, záujem je aj o spoluprácu v oblasti malej poľnohospodárskej techniky, ložísk, náradia a tiež klimatizačnej techniky (napr. vzduchové čerpadlá).

Nábytkárstvo:

Z dôvodu krízy klesla kúpna sila obyvateľstva a preto rozhoduje okrem kvality aj nízka cena. Spolu s ďalšími výrobkami – svietidlami a svetelnými znakmi, predstavuje dovoz týchto výrobkov len 1% importu Španielska. Vzhľadom na stagnujúci trh s novými bytmi a silnejúcu konkurenciu (predovšetkým z Číny), v nasledovnom období sa nedá očakávať výrazné zvýšenie nášho exportu v danej kapitole. Veľké šance na uplatnenie v Španielsku majú komponenty nábytku. Nábytkársky priemysel je v Španielsku sústredený vo Valencii, kde sa každoročne usporadúva najvýznamnejší medzinárodný veľtrh nábytku a dekorácií v Španielsku – Habitat.

 

Obchodujeme a podnikáme v Španielsku

Doing Business

V medzinárodnom rebríčku Doing Business 2014 sa Španielsko umiestnilo na 52. mieste spomedzi 189 svetových ekonomík. Čo znamenalo medziročné zhoršenie o 6 miest. V kategórii založenie firmy patrí Španielsku 142. priečka a procedúra pri zakladaní spoločnosti trvá 23 dní. Vyžaduje sa minimálny kapitál a osobná prítomnosť. Vybavenie povolenia na výstavbu trvá 230 dní, preto je potrebné si pred začatím stavby v Španielsku vyhradiť dostatočný čas. Priemerná mzda v Španielsku dosahuje úroveň 1 278 EUR, pričom minimálna mesačná mzda je 1 100 EUR.

Podrobné informácie je možné nájsť na:  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/spain/#

  

Business kultúra

Obchodné rokovanie

Obchodné rokovanie je vhodné pripraviť si s časovým predstihom. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť zo SR je v poslednom období často nahrádzané mailovou korešpondenciou. Tu však hrozí riziko podvodu, pretože podvodníci majú spravenú vysoko profesionálnu webovú stránku s poštovou, alebo fiktívnou adresou, a preto sa pri väčších kontraktoch odporúča preveriť situáciu priamo na mieste. Ak ide o prvé pracovné stretnutie mali by zúčastnené strany vopred poznať tému rokovania, predbežný program rokovania a účastníkov rokovania (postavenie resp. funkcia v spoločnosti). Odporúča sa dohodnúť si aj rokovací jazyk. Neodporúča sa plánovať obchodné stretnutia v auguste, pretože sa jedná o vrchol turistickej sezóny a väčšina Španielov v tomto období čerpá dovolenku. V niektorých firmách sú celozávodné dovolenky, ale s globalizáciou sa postupne upúšťa od tohto zvyku, alebo majú skrátenú pracovnú dobu do 15:00. To sa týka aj obdobia Vianoc a Veľkej noci, kedy sa vyskytujú tzv. „puentes (mosty)“, t.j. spojenie viacerých voľných dní. Treba mať na pamäti, že okrem oficiálnych štátnych sviatkov, majú svoje lokálne sviatky autonómne oblasti, mestá i obce. Preto sa odporúča pri plánovaní obchodnej cesty overiť si, či v danej lokalite nie sú „miestne“ sviatky.

Obchodní partneri by sa mali dostatočne pripraviť na prezentáciu svojej spoločnosti a ponúkaných produktov. Je vhodné poskytnúť na rokovaní partnerovi aj propagačné alebo iné materiály o produkte a spoločnosti. Tieto materiály by mali byť v španielčine, akceptovateľné sú aj v angličtine. Pri propagačných materiáloch, prezentačnej technike, firemných USB, CD a DVD sa očakáva vyššia úroveň a kvalita, vrátane firemnej internetovej stránky, čo je jednou zo silných stránok španielskych firiem.

Španielski partneri

Španieli sú prístupní akceptovať aj rokovanie dohodnuté na poslednú chvíľu – existuje tu však nebezpečenstvo nedostatočnej prípravy a tým aj slabej efektívnosti. Neskorší príchod na rokovanie nie je veľkým prehreškom, ako je tomu v iných európskych krajinách. V extrémnych prípadoch treba rátať aj s nedostavením sa obchodného partnera. Preto sa neodporúča plánovať si rokovania veľmi tesne za sebou. Španieli sú známi svojím pozitívnym vzťahom k stolovaniu a gurmánstvu v  príjemnom prostredí a bežnou súčasťou rokovania je pozvanie na pracovný obed alebo večeru. Pri jedle sa vo väčšine prípadov podáva víno. V prípade pracovnej

večere treba rátať s jej začiatkom medzi 21.00 – 22.00. Tzv. „siesta“ (prestávka v práci približne medzi 14.00 a 16.00) dáva priestor na pracovné obedy. Naopak večer sa pracovná doba končí medzi 19.00 až 20:00. V letnom období využíva väčšina firiem nepretržitú skrátenú pracovnú dobu od 8:00 do 15:00, čo však neovplyvňuje možnosť zorganizovania pracovného obeda. 

 

Zdroj: sario.sk

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc